sábado, 9 de mayo de 2009

Haikus de invierno

Práctica con palillos
Chiquita de dos años
Hoy empieza el invierno
[Kyorai]

初冬や二つ子に箸とらせける 暁台
Hatsufuyu ya futatsugo ni hashi torase keru

Pinochas
caídas en el templo
zen en un mes
sin dioses
[Bonchô]

禅寺の松の落葉や神無月 凡兆
Zendera no matsu no ochiba ya kaminazuki

Sombra de cañas
de tender ropa: anuncio
del solsticio
de invierno
[Shiki]

物干の影に測りし冬至哉 子規
Monohoshi no kage ni hakarishi tôji kana

Vuelvo a mi pueblo
para fin de año
(lazos de sangre rotos,
nostalgia, llanto)
[Bashô]

ふる里や臍の緒に泣年の暮 芭蕉
Furusato ya hozo no o ni naku toshi no kure

Sin duda envidio
al hombre al que rezongan
Acaba el año
[Issa]

叱らるゝ人うらやまし年の暮 一茶
Shikararuru hito urayamashi toshi no kure

De cualquier modo,
¡de ti pende mi vida,
fin de año!
[Issa]

ともかくもあなた任せのとしの暮 一茶
Tomokaku mo anata makase no toshi no kure
Mutis de otro año,
con el sombrero en ristre
y las sandalias
[Bashô]

年暮ぬ笠きて草鞋はきながら 芭蕉
Toshi kurenu kasa kite waraji haki nagara

Se acaba el año,
entre ruidos y corridas
de artesanos
[Goshin]

行く年や職人町の夜の音 午心
Yuku toshi ya shokunin machi no yoru no oto

Se va otro año
(que mis padres no vean
que peino canas)
[Etsujin]

行く年や親に白髪をかくしけり 越人
Yuku toshi ya oya ni shiraga wo kakushi keri

Pisando y pateando,
sin mirar lo que deja
se marcha el año
[Senkaku]

踏づ蹴つ跡も見ずして年ぞ行く 仙鶴
Funzu ketsu ato mo mizu shite toshi zo yuku

¡Ladra, perro! ¡Ven
a despedir el año
con los que celebran!
[Issa]

わんといへさあいへ犬もとし忘 一茶
Wan to ie sâ ie inu mo toshiwasure

Tres hombres juntos
celebran fanfarrones
el año muerto
[Bashô]

年忘れ三人寄りて喧嘩かな 芭蕉
Toshiwasure san-nin yorite kenka kana

En lo más frío del invierno:
“¡ah, si aun fuera agosto!”
(luna en los pinos)
[Issa]

大寒や八月ほしき松の月 一茶
Daikan ya hachigatsu hoshiki matsu no tsuki

En pleno invierno,
cuando cruzo la aldea
ladran los perros
[Shiki]

冬ざれの小村を行けば犬吠ゆる 子規
Fuyuzare no komura wo yukeba inu hoyuru

Frío de crispar los dedos,
de tirar la escoba
junto al pino
[Taigi]

つめたさに箒捨てけり松の下 太祇
Tsumetasa ni hôki sutekeri matsu no shita

El usuario anterior
de esta ermita, ¡qué frío
habrá pasado!, ¡qué dolor!
[Issa]

身にしむや元の主の寒さまで 一茶
Mi ni shimu ya moto no aruji no samusa made

Los puerros blancos,
como recién lavados
¡qué escalofrío!
[Bashô]

葱白く洗ひたてたるさむさ哉 芭蕉
Negi shiroku araitatetaru samusa kana

Ruido de ratas
arañando en un plato,
chirriando de frío
[Buson]

皿を踏む鼠の音の寒さ哉 蕪村
Sara wo fumu nezumi no oto no samusa kana

Menos de diez años
¡y lo entregan al templo!
(sabor helado)
[Shiki]

十に足らぬ子を寺へやる寒さ哉 子規
Tô ni taranu ko wo tera e yaru samusa kana

Hay figuritas
que nadie compra,
que se mueren de frío
[Shiki]

鼻垂れの子が売れ残る寒哉 子規
Hanatare no ko ga urenokoru samusa kana

Día de invierno:
hace calor al sol
¡si así puede decirse!
[Onitsura]

あたゝかに冬の日向の寒さ哉 鬼貫
Atataka ni fuyu no hinata no samusa kana

Aunque lo mires
por su lado más bueno,
se ve aterido
[Issa]

ひいき目に見てさへ寒いそぶりかな 一茶
Hiikime ni mite sae samui soburi kana

Dientes de una rata
mascando fierro
frío
sonido del invierno
[Buson]

鐵をはむ鼠の牙の音寒し 蕪村
Tetsu wo hamu nezumi no kiba no oto samushi

Al llegar al portón,
se congela el sonido
de la campana en Mii
[Issa]

門口へ来て氷る也三井の鐘 一茶
Kadoguchi e kite kôru nari Mii no kane
A caballo,
mi sombra vagabunda
se congela
[Bashô]

冬の日や馬上に氷る影法師 芭蕉
Fuyu no hi ya bajô ni kôru kagebôshi

Pino
en la cima del monte
en el azul helado
del alba
[Kyôtai]

寒空やたゞ暁のみねの松 暁台
Samuzora ya tada akatsuki no mine no matsu

Suena la sierra,
pasada medianoche
(suena a pobreza)
[Buson]

鋸の音貧しさよ夜半の冬 蕪村
Nokogiri no oto mazushisa yo yowa no fuyu

Noche de invierno
(sin motivo aparente
oigo al vecino)
[Kikaku]

何となく冬夜隣りを聞かれけり 其角
Nan to naku fuyuyo tonari wo kikarekeri

La noche
de escarcha y mis huesos
sobre un futón delgado
[Buson]

我骨のふとんにさはる霜夜哉 蕪村
Waga hone no futon ni sawaru shimoyo kana

Ruido
de cascada cayendo
en el mar en la noche
de invierno
[Kyokusui]

寒き夜や海に落ち込む瀧の音 曲翠
Samuki yo ya umi ni ochikomu taki no oto

Con la luz del vecino:
apurando mi cena,
mascando frío
[Issa]

次の間の灯で膳につく寒さ哉 一茶
Tsugi no ma no hi de zen ni tsuku samusa kana

Se van las voces,
pasada medianoche;
se queda el frío
[Yaba]

人声の夜半を過ぐる寒さ哉 野坡
Hito-goe no yahan wo suguru samusa kana

Cuarto creciente
Combado y retorcido,
filudo invierno
[Issa]

三日月はそるぞ寒はさえかへる 一茶
Mikazuki wa soru zo samusa wa saekaeru

El sonido del remo
en el agua
en la noche
en las tripas heladas
[Bashô]

櫓の声波を打つて腸氷る夜やなみだ 芭蕉
Ro no koe nami wo utte harawata kôru yo ya namida

Quemo el pincel
helado con la llama
de la lámpara
[Tairo]

ともし火に氷れる筆を焦し鳧 大魯
Tomoshibi ni kôreru fude wo kogashi keri

Se aproxima una rata
y atisba el aceite
helado de la lámpara
[Buson]

氷る燈の油うかゞふ鼠かな 蕪村
Kôru hi no abura ukagau nezumi kana

En aquel llano,
errante y solitaria
luna de frío
[Roseki]

連もなく野に捨てられし冬の月 露石
Tsure mo naku no ni suterareshi fuyu no tsuki

Sombra de los árboles
y la mía que oscila
bajo la luna helada
[Shiki]

木の影や我影動く冬の月 子規
Ki no kage ya waga kage ugoku fuyu no tsuki

Ni un cascote
para tirarle al perro
(sólo luna de invierno)
[Taigi]

犬を打つ石のさて無し冬の月 太祇
Inu wo utsu ishi no sate nashi fuyu no tsuki

Puerta de madera
sellada a cerrojo
la luna de invierno
[Kikaku]

此木戸や鎖のさゝれて冬の月 其角
Kono kido ya kusari no sasarete fuyu no tsuki

Sobre el techo,
la gente mira fuegos
como quien mira lunas
[Shiki]

屋根の上に火事見る人や冬の月 子規
Yane no ue ni kaji miru hito ya fuyu no tsuki

Fría como nieve,
la luna del invierno
sobre cabellos blancos
[Jôsô]

雪よりも寒し白髪に冬の月 丈草
Yuki yori mo samushi shiraga ni fuyu no tsuki

La luna del invierno
y el viento del río que roe,
que roe las rocas
[Chora]

冬の月川風岩をけづるかな 樗良
Fuyu no tsuki kawakaze iwa wo kezuru kana

Luna fría
mientras cruzo, vibrante
el puente, solo
[Taigi]

寒月や我ひとり行橋の音 太祇
Kangetsu ya ware hitori yuku hashi no oto

Me cruzo en el puente
con un monje,
con la luna de invierno
[Buson]

寒月や僧に行き逢う橋の上 蕪村
Kangetsu ya sô ni yukiau hashi no ue

Frío cristal de luna
en las piernas desnudas
de las deidades
[Issa]

寒月に立つや仁王のからつ脛 一茶
Kangetsu ni tatsu ya niô no karassune

Luna invernal
Sombra de la pagoda
y de un pino congelado
[Shiki]

寒月や石塔の影松のかげ 子規
Kangetsu ya sekitô no kage matsu no kage

Un viejo en el templo
que parte la leña y no mira
la luna de invierno
[Buson]

寒月に木を割る寺の男かな 蕪村
Kangetsu ni ki wo waru tera no otoko kana

Luna de invierno
Templo sin puerta
Cielo sin linde ni final
[Buson]

寒月や門なき寺の天高し 蕪村
Kangetsu ya mon naki tera no ten takashi

La luna se ha de helar
al grito del faisán
que no puede dormir
[Kikaku]

山鳥の寝かぬる声に月寒し 其角
Yamadori no nekanuru koe ni tsuki samushi

En la luna de invierno,
llaman al monje ciego
inútilmente
[Issa]

寒月やむだ呼されし座頭坊 一茶
Kangetsu ya mudayobi sareshi zatôbô

Ventisca de invierno
Y el gato que no para
de hacer guiños
[Yasô]

こがらしや肹しげき猫の面 八桑
Kogarashi ya matataki shigeki nekono tsura

La racha de invierno:
se esconde entre cañas
de bambú pero luego
se calma
[Bashô]

木枯やたけに隠れてしづまりぬ 芭蕉
Kogarashi ya take ni kakurete shizumarinu

Ventisca helada
en la cara de la gente,
hinchada
[Bashô]

こがらしや頬腫痛む人の顔 芭蕉
Kogarashi ya hôbare itamu hito no kao
La tormenta de invierno
se vierte en el ruido
del mar
[Gonsui]

凩の果はありけり海の音 言水
Kogarashi no hate wa ari keri umi no oto

Caballo que vuelve cansado y
tropieza con rachas
de viento de invierno
[Buson]

こがらしやひたとつまづく戻り馬 蕪村
Kogarashi ya hita to tsumazuku modori uma

Entre cedros gigantes,
las rocas afiladas
de cumbres borrascosas
[Bashô]

木枯に岩吹きとがる杉間かな 芭蕉
Kogarashi ni iwa fuki togaru sugima kana

Podrán llamarme
“vagabundo”, las lluvias
tempranas de invierno
[Bashô]

旅人と我がなよばれん初時雨 芭蕉
Tabibito to waga na yobaren hatsushigure

Las piedras se acomodan
a su nuevo jardín
al caer
la primera llovizna de invierno
[Shadô]

新庭の石も落ちつく初時雨 洒堂
Shin-niwa no ishi mo ochitsuku hatsushigure

Lluvia primera
de invierno, montaña
sin nombre (atrayente)
[Ryôkan]

初時雨名もなき山のおもしろき 良寛
Hatsushigure na mo naki yama no omoshiroki
Despierto y vivo
en este mundo, soy feliz
(afuera llueve)
[Shôha]

生きて世に寝覚嬉しき時雨かな 召波
Ikite yo ni nezame ureshiki shigure kana

La lluvia tiñe
las letras de la tumba
de tonos tristes
[Rôka]

悲しさや時雨に染まる墓の文字 浪化
Knashisa ya shigure ni somaru haka no moji

De repente unos pasan corriendo
por el puente de Seta,
por la lluvia de invierno
[Jôsô]

幾たりかしぐれかけぬく勢田の橋 丈草
Ikutari ka shigure kakenuku Seta no hashi

La ráfaga no quiere
que el chaparrón
llegue hasta el suelo
[Kyorai]

こがらしの地にも落さぬしぐれかな 去来
Kogarashi no chi ni mo otosanu shigure kana

¡Van tan atareadas,
preñadas de lluvia,
preñadas de viento,
las velas del mar!
[Kyorai]

いそがしや沖の時雨の真帆片帆 去来
Isogashi ya oki no shigure no maho kataho

Temporal en la tarde,
distingo a alguien pescando
tozudamente
[Buson]

釣人の情のこはさよ夕しぐれ 蕪村
Tsuribito no jô no kowasa yo yûshigure
A las primeras gotas frías,
el techador se inclina
y mira al mar
[Jôsô]

屋根葺きの海をふりむく時雨かな 丈草
Yanefuki no umi wo furimuku shigure kana

En los bambúes
entra la tarde,
entra la lluvia fría
[Seisei]

竹林に時雨吹き込む夕かな 青々
Chikurin ni shigure fukikomu yûbe kana

Charca estrellada
El chubasco de invierno
encrespa el agua
[Sora]

池の星またはらはらと時雨かな 曾良
Ike no hoshi mata hara-hara to shigure kana

Ráfagas de sol
de este lado del río
Del otro, ráfagas
de lluvia fría
[Buson]

半江の斜日片雲の時雨かな 蕪村
Hankô no shajitsu hen’un no shigure kana

El lanchón
en la tarde y un toro
en la borda
en la torva invernal
[Shiki]

牛つんで渡る小船や夕しぐれ 子規
Ushi tsunde wataru kobune ya yûshigure

Llueve y llueve,
hasta que los rastrojos
quedan negros
[Bashô]

しぐるゝや田のあらかぶの黒む程 芭蕉
Shigururu ya ta no arakabu no kuromu hodoEnredan sus cuernos
los bueyes del prado
con lluvia de invierno
[Rankô]

時雨るゝや角まじへゐる野べの牛 蘭更
Shigururu ya tsuno majieiru nobe no ushi

¡Que me llueva encima,
que no tenga sombrero!
¿Cómo es posible?
[Bashô]

かさもなき我をしぐるゝかこは何と 芭蕉
Kasa mo naki ware wo shigururu ka ko wa nan to

Canta el gallo,
mientras gotas de invierno
se clavan
sobre el establo
[Bashô]

にはとりの声に時雨るゝ牛屋かな 芭蕉
Niwatori no koe ni shigururu ushiya kana
La lluvia en la tarde
y el sapo susurra
suave melancolía
[Buson]

夕時雨蟇ひそみ音に愁ふかな 蕪村
Yûshigure gama hisomi ne ni ureu kana

Lluvia helada. Esta noche
parecida a las noches
que pasaron maestros
de antaño
[Buson]

時雨るや我も古人の夜に似たる 蕪村
Shigururu ya ware mo kojin no yo ni nitaru

La llovizna transforma
lo que ven nuestros ojos
tan anticuado…
[Buson]

目前を昔に見する時雨かな 蕪村
Mokuzen wo mukashi ni misuru shigure kana
Invierno que no escampa,
rata que corretea
sobre el arpa
[Buson]

時雨るゝや鼠のわたる琴の上 蕪村
Shigururu ya nezumi no wataru koto no ue

¡Cuánta gente velando!
Los candiles que siguen prendidos
La noche
La llovizna
[Ryôta]

何人の寝ぬともし火ぞ小夜時雨 蓼太
Nanibito no nenu tomoshibi zo sayo shigure

Ya no rechina
el mortero de al lado
Noche y lluvia (fría)
[Yaba]

小夜時雨隣の臼は挽きやみぬ 野坡
Sayo shigure tonari no usu wa hikiyaminu
Parece un viajero
Parece una grulla
que aguanta la lluvia
Es Bashô, el maestro
[Chora]

旅姿時雨の鶴よ芭蕉翁 樗良
Tabi-sugata shigure no tsuru yo bashô-ô

Escarcha y un brebaje
caliente: dulzuras
de la hermosa mañana
[Chora]

初霜や飯の湯あまき朝日和 樗良
Hatsushimo ya meshi no yu amaki asabiyori

Baya,
clavija roja
sobre la escarcha
[Shiki]

赤き實の一つこぼれぬ霜の庭 子規
Akaki mi no hitotsu koborenu shimo no niwa
Alba
Rugidos de ballena
Mar de escarcha
[Kyorai]

暁や鯨の吼える霜の海 曉台
Akatsuki ya kujira no hoeru shimo no umi

Hojas de narciso
inclinadas, apenas,
bajo primeras nieves
[Bashô]

初雪や水仙の葉のたはむまで 芭蕉
Hatsuyuki ya suisen no ha no tawamu made

La nieve nueva,
la nueva madera del puente
a medio hacer
[Bashô]

初雪やかけかゝりたる橋の上 芭蕉
Hatsuyuki ya kake kakaritaru hashi no ue

Nieve, de luna
iluminada, donde
tirar mi vida
[Kikaku]

月雪の中や命の捨てどころ 其角
Tsuki yuki no naka ya inochi no sutedokoro

No hay cielo ni tierra
Sólo nieve
que cae eternamente
[Hashin]

天も地もなしに雪の降りしきり 芭臣
Ten mo chi mo nashi ni yuki no furishikiri

Montes y campos
ocultos en la nieve,
envueltos en la nada
[Jôsô]

野も山も雪に取られてなにもなし 丈草
No mo yama mo yuki ni torarete nani mo nashi

La nieve y la noche
angostan las luces
del palacio
[Shiki]

金殿のともし火細し夜の雪 子規
Kinden no tomoshibi hososhi yoru no yuki

La nieve que cae
Dos patos solemnes
sobre un antiguo lago
[Shiki]

古池のをしに雪降る夕かな 子規
Furuike no oshi ni yuki furu yûbe kana

Sobre pollos
dormidos caía
la espesa nevada
[Kien]

鶏の寝て居るうちの深雪哉 奇淵
Niwatori no nete iru uchi no miyuki kana

Sobre rabos
de hierba cortada
la densa nevada
[Shiki]

刈り残す薄の株の雪高し 子規
Karinokosu susuki no kabu no yuki takashi

Garabatos en el muro
Mensajes torpes en la nieve
del alba
[Buson]

楽書の壁をあはれ也今朝の雪 蕪村
Rakugaki no kabe wo aware nari kesa no yuki

¡Hasta a un caballo
vale la pena divisar
de mañana en la nieve!
[Bashô]

馬をさへながむる雪の朝哉 芭蕉
Uma wo sae nagamuru yuki no ashita kana

Se devana una raya
de río por el yermo
blanqueado
[Bonchô]

ながながと川一筋や雪の原 凡兆
Naga-naga to kawa hitosuji ya yuki nohara

Una mujer, un monje,
transbordan
el río nevado
[Meisetsu]

女一人僧一人雪の渡しかな 鳴雪
Onna hitori sô hitori yuki no watashi kana

Cuervo repelente ¡y airoso!
sobre el blanco mantel
de la mañana
[Bashô]

ひごろにくき鳥も雪の朝哉 芭蕉
Higoro nikuki karasu mo yuki no ashita kana

Sobre montes y llanos
nada se mueve
Sólo hay alba
Sólo hay nieve
[Chiyo-ni]

野に山にうごく物なし雪の朝 千代尼
No ni yama ni ugoku mono nashi yuki no asa

Un hoyo recto
de orinar en la nieve
junto a la puerta
[Issa]

真直な小便穴や門の雪 一茶
Massugu na shôben ana ya kado no yuki

Caminando en la noche,
si te detienes
nieva más fuerte
[Kitô]

たゝずめばなほ降る雪の夜道かな 几董
Tatazumeba nao furu yuki no yomichi kana
Perros amables:
ceden paso a la gente
Senda nevada
[Issa]

犬どもがよけて居る也雪の道 一茶
Inudomo ga yokete irunari yuki no michi

Estos copos que miramos caer
¿son acaso los mismos
o del año pasado?
[Bashô]

二人見し雪は今年も降けるか 芭蕉
Futari mishi yuki wa kotoshi mo furi keru ka

El viento nevado
que cae y que sopla
me tiene sitiado
[Chora]

風の雪彳む我を降りめぐる 樗良
Kaze no yuki tatazumu ware wo furimeguru

Si me muriera
sobre el llano en borrasca,
Buda en bata blanca
[Chôsui]

降る雪の野に死なば我も雪ほとけ 長翠
Furu yuki no no ni shinaba ware mo yuki-botoke

Cuando pienso que es mía,
se aliviana la nieve
del sombrero de paja
[Kikaku]

わがものと思へば軽し傘の雪 其角
Waga mono to omoeba karushi kasa no yuki

Aunque grito que voy,
sigue golpeando a la puerta
casi tapada por la nieve
[Kyorai]

應々といへどたゝくや雪の門 去来
Ô-ô to iedo tataku ya yuki no kado

Tarde en la nieve
Paraguas que van
y que vienen
[Hokushi]

傘の幾つ過ぎゆく雪の暮 北枝
Karakasa no ikutsu sugiyuku yuki no kure

No queda alojamiento
Adentro, brillan luces
Afuera, sobra nieve
[Buson]

宿かさぬ火影や雪の家つゞき 蕪村
Yado kasanu hokage ya yuki no ietsuzuki

Lámpara sucia de humo
Nieve que acucia el frío
anochecer
[Etsujin]

行燈の煤けぞ寒き雪のくれ 越人
Andon no susuke zo samuki yuki no kure

El criado obsecuente
de paso recoge
la nieve de enfrente
[Issa]

ちとたらぬ僕や隣の雪もはく 一茶
Chito taranu boku ya tonari no yuki mo haku

Once caballeros
encaran la tormenta
sin darse vuelta
[Shiki]

十一騎面もふらぬ吹雪かな 子規
Jûi-kki omote mo furanu fubuki kana

Brota de la borrasca:
“¡Quiero alojamiento!”
Baja la espada
[Buson]

宿かせと刀投出す雪吹哉 蕪村
Yado kase to katana nagedasu fubuki kana

Granizo se hace
la lluvia y el viento
no deja de soplar
[Shiki]

時々に霰となって風強し 子規
Tokidoki ni arare to natte kaze tsuyoshi

Barca abandonada
Dentro, el granizo trota,
se desparrama
[Shiki]

捨舟の中にたばしる霰かな 子規
Sutebune no naka ni tabashiru arare kana

Imperioso, el granizo
aporrea el sombrero de fina
madera de ciprés
[Bashô]

いかめしき音やあられの檜木笠 芭蕉
Ikameshiki oto ya arare no hinoki-gasa

En el muelle
el oscuro resón
del granizo
[Shiki]

甲板に霰の音の暗さかな 子規
Kampan ni arare no oto no kurasa kana

Muy veloz, el granizo
se escapa por el aire,
se licúa en el fuego
[Issa]

一さんに飛で火に入るあられかな 一茶
Issan ni tonde hi ni iru arare kana

Aguanieve
infinita, impenetrable,
soledad
[Jôsô]

淋しさの底ぬけて降みぞれかな 丈草
Sabishisa no soko nukete furu mizore kana

Vieja charca:
mis sandalias se hunden
bajo el aguanieve
[Buson]

古池に草履沈みてみぞれ哉 蕪村
Furuike ni zôri shizumite mizore kana

Se ve solo
el paraguas
en el crepúsculo
de nieve
[Yaba]

からかさの一つ過行く雪の暮 野坡
Karakasa no hitotsu sugiyuku yuki no kure

Ahora nos vamos
a contemplar nevadas
¡hasta agotarnos!
[Bashô]

いざ行かむ雪見にころぶ所まで 芭蕉
Iza yukan yukimi ni korobu tokoro made
Los que miran la nieve,
uno a uno invisibles,
se han hecho nieve
[Katsuri]

一人づゝ降りかくれ行く雪見かな 可都里
Hitor- zutsu furi kakure yuku yukimi kana

Las manos en las mangas,
arrastra bultos
por el prado en invierno
[Raizan]

手を出さず物荷ひゆく冬野かな 来山
Te wo dasazu mono ninaiyuku fuyuno kana

Tan sólo queda
la puerta de aquel templo
en medio de la taiga
invernal
[Shiki]

門許り残る冬野の伽藍哉 子規
Mon bakari nokoru fuyuno no garan kana
Cola de caballo
enganchada en las zarzas
de la landa invernal
[Buson]

馬の尾にいばらのかゝる枯野哉 蕪村
Uma no o ni ibara no kakaru kareno kana

Relincha el caballo
fuerte como la borrasca
en el llano reseco
[Kyokusui]

馬しかる声も枯れ野の嵐かな 曲翠
Uma shikaru koe mo kareno no arashi kana

Por compañera,
un ave solitaria
(voy por la estepa
en invierno)
[Senna]

鳥一羽道づれにして枯野かな 千那
Tori ichi-wa michizure ni shite kareno kana
Perdidos, lejos,
los cuadros de legumbres
en el campo reseco
[Shiki]

ところどころ菜畑遠き枯野哉 子規
Tokorodokoro nabatake tôki kareno kana

La ardilla devorando
un pájaro pequeño
sobre el campo reseco
[Buson]

むさゝびの小鳥はみ居る枯野哉 蕪村
Musasabi no kotori hamioru kareno kana

Corre caminos
Come naranjas
Llano reseco
[Shiki]

旅人の蜜柑くひ行く枯野哉 子規
Tabibito no mikan kuiyuku kareno kana

El sol que reluce
en las piedras del yermo
reseco
[Buson]

てらてらと石に日の照枯野かな 蕪村
Tera-tera to ishi ni hi no teru kareno kana

Atravesar el cauce
completamente seco
de aquel río
[Santôka]

枯れきった川を渡る 山頭家
Karekitta kawa wo wataru

Flores de las ofrendas
Ahora en la deriva
de ese río de invierno
[Buson]

冬川や佛の花の流れ来る 蕪村
Fuyukawa ya hotoke no hana no nagare kuru

En la montaña,
primer hielo del templo
en el tintero
[Buson]

山寺の硯に早し初氷 蕪村
Yamadera no suzuri ni hayashi hatsugôri

El estanque del bosque
profundo, el grosor
de la capa de hielo
[Shiki]

森の中に池あり氷厚き哉 子規
Mori no naka ni ike ari kôri atsuki kana

Carámbano que baja
de la nariz
de ese Buda
del campo
[Issa]

野仏の御鼻の先の氷柱哉 一茶
Nobotoke no ohana no saki no tsurara kana
Los años de la vida,
como ascuas de leña
se van quemando
[Issa]

炭の火や齢のへるもあの通り 一茶
Sumi no hi ya yowai no heru mo ano tôri

Mañana clara
De puro estar contento,
el carbón estalla
[Issa]

朝晴にぱちぱち炭のきげん哉 一茶
Asabare ni pachi-pachi sumi no kigen kana

El rescoldo parece
morir mas la olla
un tambor,
un hervor
[Buson]

埋火やつゐには煮ゆる鍋の物 蕪村
Umorebi ya tsui ni wa niyuru nabe no mono
Jabalí herido:
se desploma
junto al horno de leña
[Bonchô]

炭竈に手負ひの猪の倒れけり 凡兆
Sumigama ni teoi no shishi no taorekeri

Una garita a mediodía
Un braserito
sin compañía
[Shiki]

番小屋に昼は人なき火鉢哉 子規
Bangoya ni hiru wa hito naki hibachi kana

Justo hoy, también hoy,
mirando los bambúes
junto al brasero de madera
[Issa]

今日も今日も今日も竹みる火桶かな 一茶
Kyô mo kyô mo kyô mo take miru hioke kana

Mientras inverno,
escucho de noche llover
los montes
[Issa]

冬籠其夜に聞くや山の雨 一茶
Fuyugomori sono yo ni kiku ya yama no ame

Cumplir cincuenta
sin jamás ser capaz
de invernar
[Issa]

五十にして冬籠さへならぬ也 一茶
Gojû ni shite fuyugomori sae naranu nari

Sin premio
ni castigo:
invierno
al abrigo
[Issa]

のふなしはつみも又なし冬籠 一茶
Nô nashi wa tsumi mo mata nashi fuyugomori
Los mismos montes
que mi padre miraba
amurado al invierno
[Issa]

親も斯う見られし山や冬籠 一茶
Oya mo kô mirareshi yama ya fuyugomori

La llama inmóvil
no es más que un firmamento
de soledades
[Yaba]

ともし火も動かで丸し冬籠 野坡
Tomoshibi mo ugokade marushi fuyugomori

Aislado en el invierno,
le hago consultas
al Despierto
[Shiki]

釈迦に問ふて見たき事あり冬籠 子規
Shaka ni tôte mitaki koto ari fuyugomori

Enciende el fuego,
mientras muestro la enorme
bola de nieve
[Bashô]

きみ火をたけよき物見せん雪まろげ 芭蕉
Kimi hi wo take yoki mono misen yukimaroge

Vueltas y vueltas:
la pelota de nieve
se hizo inmensa
[Ôemaru]

雪丸げ大きうなってしまひけり 大江丸
Yukimaroge ôkiu natte shimai keri

Diez años
de estudiante pobre (me lo dice
esta hilacha de manta)
[Shiki]

十年の苦学毛の無き毛布哉 子規
Jû-nen no kugaku ke no naki môfu kana

Cae una visita
y tengo que sacarme
otra vez la capucha
[Ryôkan]

人の来てまたも頭巾を脱がせけり 良寛
Hito no kite mata mo zukin wo nugase keri

Mimbres de la trampa
de peces (sombras
disparatadas en la noche
lunar)
[Shirao]

網代木のそろはぬかげを月夜かな 白雄
Ajirogi no sorowanu kage wo tsukiyo kana

Huyen los dioses
Se junta la hojarasca
Reina el vacío
[Bashô]

留主のまにあれたる神の落葉哉 芭蕉
Rusu no ma ni aretaru kami no ochiba kana
Que el dios pobre
de mis lares no me siga
¡por dios! acompañando
[Issa]

我宿の貧乏神も御供せよ 一茶
Waga ie no binbô-gami mo otomo se yo

Los designios
divinos, los graznidos
de unos pobres milanos
[Issa]

鳶ヒヨロヒヒヨロ神の御立ちげな 一茶
Tobi hyoro hihyoro kami no otachigena

Ruido en la calle
(se apaga cuando suena
el molinillo)
[Chora]

まぎるべき物音たえて鉢たゝき 樗良
Magiru beki monooto taete hachitataki

Pido limosna, me lamo
las gotas de sudor
de la cara
[Raizan]

鉢たゝき顔の雫を呑みにけり 来山
Hachitataki kao no shizuku wo nomini keri

El niño que llora
(¿por aquí ya pasamos
pidiendo?)
[Buson]

夜泣する小家も過ぎぬ鉢叩 蕪村
Yonaki suru koie mo suginu hachitataki

Su bebé ya duerme
Puede recitar sus oraciones
en plena oscuridad
[Buson]

子を寝させて出行闇や鉢叩 蕪村
Ko wo nesasete ideyuku yami ya hachitataki

En la casa se casan
En la calle pidiendo
limosna al que pasa
[Kyoriku]

嫁入の門も過ぎけり鉢たゝき 許六
Yomeiri no kado mo sugi keri hachitataki

Dos pequeños mendigos
entonan su ruego
con idéntica voz
[Chora]

兄弟が同じ声なるはち叩き 樗良
Kyôdai ga onaji koe naru hachitataki

Desde la ermita,
una boca sin dientes:
“¡Mil bendiciones!”
[Issa]

かくれ家や歯のない口で福は内 一茶
Kakurega ya ha no nai kuchi de fuku wa uchi

Sol en el ojo
del milano
que en mi mano recojo
[Tairo]

手に戻る鷹の眼に入る日哉 大魯
Te ni modoru taka no manako ni iru hi kana

Reyezuelos de invierno:
se ganan la vida
sin estridencias
[Issa]

こっそりとしてかせぐなりみそさゞい 一茶
Kossori to shite kasegu nari misosazai

Mar en sombras
Patos con chillidos
casi blancos
[Bashô]

海くれて鴨のこゑほのかにしろし 芭蕉
Umi kurete kamo no koe honoka ni shiroshi

Carga agua salada
el pescador y vuelve a casa,
sin fijarse en los tordos
[Onitsura]

汐汲や千鳥残して帰る蜑 鬼貫
Shiokumi ya chidori nokoshite kaeru ama

Juego de estorninos
en la playa,
con las patas mojadas
[Buson]

磯ちどり足をぬらして遊びけり 蕪村
Isochidori ashi wo nurashite asobi keri

Amanece:
se esfuman
los estorninos de la orilla
[Chora]

消もせん有明月の浜千鳥 樗良
Kie mo sen ariake tsuki no hamachidori

La campana del templo
delatando al ladrón
en el bosque de invierno
[Taigi]

盗人に鐘つく寺や冬木立 太祇
Nusubito ni kane tsuku tera ya fuyukodachi

Golpea el hacha
¡Fuerte olor a madera!
Bosque en invierno
[Buson]

斧入て香におどろくや冬こだち 蕪村
Ono irete ka ni odoroku ya fuyukodachi

El gatito
que atrapa al instante
una hoja en el viento
[Issa]

猫の子のちょつと押へる木の葉哉 一茶
Neko no ko no chotto osaeru konoha kana

Las hojas muertas
duermen sobre una roca
bajo el agua
[Jôsô]

水底の岩に落つく木の葉かな 丈草
Mizusoko no iwa ni ochitsuku konoha kana

Como gente, pocas hojas
Una cae aquí
Otra más allá
[Issa]

人ちらり木の葉もちらりほらり哉 一茶
Hito chirari konoha mo chirari horari kana

Viento del oeste:
amontona las hojas
hacia el este
[Buson]

西吹けば東にたまる落葉かな 蕪村
Nishi fukeba higashi ni tamaru ochiba kana

Barro las hojas,
hasta que al fin las dejo
seguir bailando
[Taigi]

掃きけるが遂には掃かず落葉かな 太祇
Hakikeru ga tsui ni wa hakazu ochiba kana

Hojas que caen
sobre otras hojas
Gotas que caen sobre gotas
[Kyorai]

落ち葉おちかさなりて雨雨をうつ 暁台
Ochiba ochi kasanarite ame ame wo utsu

La ventisca le trae
a mi fuego un montón
de hojarasca
[Ryôkan]

焚くほどは風もて来る落ち葉かな 良寛
Taku hodo wa kaze motekitaru ochiba kana

Solo en invierno,
un color tiene el mundo
y un son el viento
[Bashô]

冬枯れや世はひといろに風の音 芭蕉
Fuyugare ya yo wa hito iro ni kaze no oto

Joven ramera
rascando
el carbón del caldero
en invierno
[Issa]

霜がれや鍋の炭かく小傾城 一茶
Shimogare ya nabe no sumi kaku kokeisei

Ofrezco estos secos
crisantemos y mis viejos
rimados tercetos
[Onitsura]

枯れ菊や昔十七手向け草 鬼貫
Kare kiku ya mukashi jûshichi tamuke gusa
Los zorros que juegan
La luna que brilla
Narcisos que van
floreciendo
[Buson]

水仙に狐あそぶや宵月夜 蕪村
Suisen ni kitsune asobu ya yoizukiyo

Errante, enfermo,
mi sueño por la estepa,
vagabundo, en invierno
[Bashô]

旅に病で夢は枯野をかけ廻る 芭蕉
Tabi ni yande yume wa kareno wo kakemeguru

Al gong le confieso:
quiera yo o no quiera,
soy un año más viejo
[Jokun]

年とらぬつもりなりしが鐘の鳴る 助葷
Toshi toranu tsumori narishi ga kane no naru

Noche de sombras
Tapa de un calendario
que se deshoja
[Buson]

闇の夜に終る暦の表紙かな 蕪村
Yami no yo ni owaru koyomi no hyôshi kana

Almanaque de invierno
Se acaba y ya lo añoro
como a una oración
[Buson]

御経に似てゆかしさよ冬暦 蕪村
On-kyô ni nite yukashisa yo fuyugoyomi


1 comentario:

 1. I am not positive where you are getting your info, but great topic.
  I must spend some time finding out more or figuring out more.
  Thanks for wonderful info I used to be on the lookout for
  this info for my mission.

  my webpage: cellulite treatment reviews

  ResponderEliminar